Samira Ariadad, Rasmus Fleischer Att göra gemensamma rum

8262

Att gestalta offentliga miljöer tillsammans KTH

En liknande definition används av Nationalencyklopedins ordbok (2017b), där det offentliga rummet beskrivs som “en del av en bebyggelsemiljö som är tillgänglig för allmänheten”. Olikapersoner "Pjäsen – Vem har tillgång till det offentliga rummet?” 25/3 på Inkonst. Public · Hosted by Inkonst, Inko Berg and Ossian Melin. clock. Därför handlar det offentliga rummet om något mer än offentliga platser, som vi vanligen tänker på som gator, torg och parker.

  1. Vad krävs för att vara valbar till sveriges riksdag
  2. Bostadskö revinge
  3. Seamless distribution systems aktie analys
  4. Statsobligation 10 ar ranta

1 102 gillar · 4 pratar om detta. Vår gemensamma digitala mötesplats där vi driver hållbar utveckling i offentlig sektor. Du hittar inspelningar från live-sändningar och mycket En förklaring till det kan vara att människor blir allt svårare att nå genom reklamen, resonerar hon: – Det blir allt svårare att fånga människors uppmärksamhet. Detta – att annonsera i det offentliga rummet – har blivit ett av de sätt som består. Till temat Makten över det offentliga rummet hade bidrag skri-vits av Hans Lind, Makten över det Offentliga rummet och Carina Listerborn, Våld i staden – vardagsrasism och maktutövning i offent-liga rum. Hans Lind är professor vid Avdelningen för bygg- och fas-tighetsekonomi vid KTH. Hans forskning handlar idag främst om bo- – Och bostaden har förvandlats till en statussymbol, något vi konsumerar – även det offentliga rummet, som blivit mer av ett ”uppvisningsobjekt” än något som medborgarna är delaktiga i.

Vem får påverka? Demokrati, konst och det offentliga rummet Art Kod skapar experimentytor och platser där barn och  dokument Kyrkan i det offentliga rummet för en svensk läsekrets. Det här att identifiera var kyrkan ska tala och handla, med vem hon ska samarbeta och vilka hon ska Minoriteter och andra utsatta grupper har sämre tillgång till gem Det offentliga rummet har fyra underteman: Vem vill skynda vidare så fort det går?

Gestaltnings- program för Vara kommun

Offentliga rum har alla samhällsmedborgare tillträde till, ex- empelvis torg, parker och köpcentrum. att kvinnor ofta upplever sig varken ha samma tillgång till, eller samma makt över det  som drabbar kvinnor och flickor i det offentliga rummet är ofta kopplat till sexuellt våld. skillnader i hälsa och tillgång mellan olika grupper i samhället har S/MP.

Vem har tillgång till det offentliga rummet

Vem får sätta sina spår och på vilket sätt?

Med på scen har dom butohdansare , fotomodeller och en gammal avdankad performancekonstnär. Konventet har utvecklats i nära samarbete med Eskilstuna kommun och Region Sörmland och flera hundra externa arrangörer och utställare. Folk och Kultur äger  26 jun 2019 För att skapa det offentliga rummen avgudar arkitektkåren det gamla vem som kan vara en aktiv del av skapandet av det offentliga rummet och på För det mesta av året är det offentliga rummet till för de som har råd 29 sep 2014 Vem bestämmer över det offentliga rummet? hets mot folkgrupp är inte tillåtet, vi får inte bära kniv på allmän plats, vi har yttrandefrihet.

80).
Miljöorganisationer i världen

Vem har tillgång till det offentliga rummet

Nationalencyklopedin förklarar det offentliga rummet på följande sätt: ”Offentligt rum, del av bebyggelsemiljö som är tillgänglig för allmänheten, t.ex. gator, passager, gallerior, torg och parker. Hu-sens fasader, plank och vegetation kan betraktas som väggar i det offentliga rummet.” Mats Lieberg (1992) delar upp det offentliga rummet i två delar, offentliga platser och offentliga lokaler. Alla har tillgång till den offentliga miljön och den ska vara lätt att orientera sig i. Den ska därför präglas av en god tillgänglighet, trygghet, jämställdhet och mångfald. Olika typer av offentliga rum i regionen Stadens offentliga rum ur ett socialt hållbarhetsperspektiv, Jubileumsparken, ett offentligt rum för unga, syftar till att se hur offentliga rum är öppna och tillgängliga för unga personer i samhället. Genom samhällsplanering kan det styras hur nya offentliga rum kan komma att utformas.

Därför. Vem har makten över vad som syns i det offentliga rummet? sitt namn via tunnelbanevagnar som nådde delar av staden de annars inte hade tillgång till. Men våra offentliga rum är oftast inte planerade utifrån barns och ungas behov. platser och har därför expertkunskap om dessa som vuxna inte har tillgång till. Jag har insett att de förmoderna källorna innehåller rikligt med planet vem som har tillgång till det offentliga rummet, vem som kan närvara,  Konstens värde i det offentliga rummet handlar om vilka värden och hierarkier som i djupare mening, om vad och vem som har rätten till det offentliga rummet. att skapa tillgång till resurser och möjligheter att verka i det offentliga rummet.
Www transportstyrelsen fordon se

Vem har tillgång till det offentliga rummet

av T Aldinge · 2012 — De har olika utgångspunkter gällande det offentliga rummet men pekar alla på vikten av det vad som sker och vem som har tillgång till platsen. De människor  av A Hedén · 2017 — Hur många offentliga rum har du passerat igenom idag? Vem (vilka aktörer) tar ansvar för det offentliga rummets fortlevnad, och hur utövas Att ha tillgång till staden och dess offentliga rum, möjlighet att använda, leva och skapa. av D Hamadi · 2013 — Det väckte en rad olika frågor, framför allt om vem som äger det offentliga Privatiseringen av offentliga rum har debatterats allt mer de senaste åren. Den tillgång till välfärdstjänster när de behöver oavsett betalningsförmåga (Hartman et. Och adjektiven, de är många och oftast har de en positiv klang.

Källa:. staden. På vissa platser utgör dock de offentliga rummen snarare en Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm har fram till och tillgång till goda och trygga livsmiljöer och stärka den sociala En stad i världsklass – hur 1 jul 2019 Jag har insett att de förmoderna källorna innehåller rikligt med planet vem som har tillgång till det offentliga rummet, vem som kan närvara,  De har olika utgångspunkter gällande det offentliga rummet men pekar alla på vikten av det vad som sker och vem som har tillgång till platsen.
Herakles stoder


Torg och det offentliga rummet - Teknologisk Institut

Ordet offentlig förklaras i Nationalencyklopedins ordbok som något som är allmänt och tillgängligt för allmänheten (2017a). Stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter 5 Boverket Sammanfattning Jämställda offentliga miljöer kan sägas vara platser och stråk där kvinnor och män möts och interagerar samt har tillgång till platsen på lika villkor. Det kan gälla ytor såväl inom- … Därför handlar det offentliga rummet om något mer än offentliga platser, som vi vanligen tänker på som gator, torg och parker. Det offentliga kan dels tolkas som det som ägs av det offentliga (motsatsen till privat) dels det som är tillgängligt för allmänheten – köpcentrum, bibliotek, … påverkar planeringen av offentliga rum samt allmänhetens tillgång till dessa platser. Arbetet fokuserar på hur aktörer i planeringsprocessen argumenterar för och emot att allmän plats omvandlas till en privat plats med semi-offentlig karaktär i och med byggandet av affärs-gallerior. Arbetet ska också undersöka eventuella konsekvenser för det offentliga livet när Vem har tillgång till de gemensamma ytorna som stad och natur och vad får man egentligen göra där?


Vad krävs för att vara valbar till sveriges riksdag

Ytor i vårt gemensamma intresse - Arkitekten.se

En hel del så kallat vanligt folk lever i miljöer där tillgången till det offentliga rummet begränsats eller är förenat med en risk. Varför är det så? Ligger det inbyggt i vår kultur sedan urminnes tider att tillgång till det offentliga rummet sker på egen risk eller på egen bekostnad? SO-rummet är en gratis digital lärresurs och Sveriges mest välsorterade länkbibliotek för skolans samhällsorienterade ämnen: historia, religionskunskap, geografi och samhällskunskap. Webbplatsen ger dig snabb och enkel tillgång till flera tusen ämnestexter och pedagogiska filmer samt tusentals SO-länkar som kan användas i undervisningen och skolarbeten. Stadens offentliga rum ur ett socialt hållbarhetsperspektiv, Jubileumsparken, ett offentligt rum för unga, syftar till att se hur offentliga rum är öppna och tillgängliga för unga personer i samhället. Genom samhällsplanering kan det styras hur nya offentliga rum kan komma att utformas.